FAALİYET ALANLARI

ENERJİ


Ülkelerin sürdürülebilir gelişim süreçleri, ekonomi, çevre ve sosyal refah  olmak üzere üç boyutta  ele alınmaktadır.  Dünyada ve ülkemizde her yıl artan enerji gereksinimi ve sürdürülebilir gelişimi, ekonomi, çevre ve sosyal refah boyutlarının her biri ile yakından ilgilidir. Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim iş modeli ve süreçlerinde verimlilik artışına, hızlı ve doğru bilgi paylaşımına ve bilgi yönetimine katkı sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişimler toplumların aynı zamanda farklı ve zıt çıkarlarına  yanıt vermek durumunda  kalmaktadır.

Artan enerji ihtiyacı ve tüketiminin yanı sıra yanlış enerji kullanımı küresel ısınma sürecini doğrudan etkilemektedir. Çevreye verilen geri dönülemez zararların önlenebilmesi için, enerji sektöründe yeni politikalara ve stratejilere gereksinim duyulmakta, enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, alternatif enerji üretimleri ve çevre konuları ağırlık kazanmaktadır.   

TESUD A.Ş. enerji sektörünün ülke ve küresel boyutta stratejik öneminin bilincinde olarak konu uzmanlığı ile teknolojik alanlarda katkılar sağlamak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır.   
 
TESUD A.Ş. Enerji Sektöründeki ana politikasını oluştururken, teknolojinin ekonomik ve sosyal çevre ile uyum içinde kullanılabilmesini, birey, kurum ve toplum üzerinde olumlu etki yaratmasını  hedeflemektedir. Buna göre, TESUD A.Ş.nin ana politikasının sosyal, ekonomik ve teknolojik bakış açıları  şöyledir;

Sosyal Bakış:
- Düşük maliyetle kaliteli enerji kullanımı
- Enerji tüketiminde çevreye duyarlılığın arttırılması
- Alternatif enerji alanlarından yararlanılması
- Sosyal refahın arttırılması ve yaygınlaştırılması
 
Ekonomik Bakış:
- Enerji verimliliğinin ekonomik büyümeye olan etkisi
- Uluslararası rekabet koşullarında üretim maliyetlerini düşürücü alternatif enerji girdileri
- Üretim ve çevre ilişkisi için yeni ve çevre koruyucu yöntemlerde gelişmeler
- Ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun getirdiği avantajları, küresel arena da etkin kullanmak ve yönetmek

 Teknolojik Bakış:
- Dönüşüm sürecinde teknolojinin enerji sektöründeki etkin kullanımı
- Ar-Ge çalışmalarıyla yeni fikir, alternatif ve yenilenebilir üretim ve hizmetlerde artış
- Enerji verimliliği ve çevre korunmasına doğrudan etki yapacak teknolojik uygulamalar
 
TESUD A.Ş.olarak; yukarıda belirtilen enerji politikalarını gerçekleştirmek maksadıyla, dünyada kullanımı hızla artan yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik ve  bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlarla işbirliği ile  müşterek yatırımların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon